home Waldorf Toys

Algemene leveringsvoorwaarden 

Klantenservice  

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Waldorf Toys aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail (factuur). Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

2a. Betaling
On-line betaling is mogelijk via onze website met een van de volgende on-line betaalmogelijkheden: Visa (beveiligd met SSL), MasterCard (beveiligd met SSL, American Express (beveiligd met SSL) en Diners Club (beveiligd met SSL). Voor orders binnen Nederland kan betaald worden middels overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling op ABN-AMRO 59.36.06.108, per RaboDirect of per rembourszending.

3. Levertijd
De bestelde artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal contact worden opgenomen om te komen tot de keuze voor een vergelijkbaar artikel, danwel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
Bij niet tijdige levering dient Waldorf Toys dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behouden wij in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.

4. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper: de bestelling wordt door Waldorf Toys beschouwd als opdracht tot verzending. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Waldorf Toys, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.

5. Prijzen
De op deze pagina's genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in EURO's, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6. Reclames
Reclame terzake van leveranties dient binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt Waldorf Toys geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.

Op bestelling gemaakte poppen kunnen helaas niet worden omgeruild.

Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Waldorf Toys ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Retouren worden niet geaccepteerd zonder akkoord vooraf.

Als onbestelbaar geretourneerde pakketten die binnen 1 jaar na datum van bestelling niet geclaimd zijn, worden weer in de voorraad opgenomen. Hierdoor vervalt het recht van de klant op restitutie en/of claim op de bestelling. Dit, nadat door Waldorf Toys alles in het werk is gesteld om contact met de client te leggen over het geretourneerde pakket.

7. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Waldorf Toys en de wederpartij mochten ontstaan.

8. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien Waldorf Toys wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, komen deze kosten voor rekening van de koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan Waldorf Toys te vergoeden.

9. Oneigenlijk gebruik
Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen.
Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik van poppen, poppenmaakpakketten, knutselartikelen, speelgoed en aanverwanten is niet op Waldorf Toys of de eigenaar hiervan te verhalen.
Poppen, knuffels en andere door ons geleverde artikelen altijd verwijderd houden van open vuur.

10. Aansprakelijkheid
Waldorf Toys is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Waldorf Toys.

print deze paginadeze pagina afdrukken...

© Waldorf Toys 1997 - 2017

 

winkelmandje
 naar bovenwinkelmandje  ·  klantenservice  ·  home